Harstad Tidende har brutt god presseskikk

nyheter>>

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et leserinnlegg i Harstad Tidende, der syv ansatte anonymt kritiserte arbeidsforholdene ved et sykehjem i kommunen. I leserinnlegget ble det hevdet at avdelingslederen møtte kritikk fra pleierne med sinne og trusler om sanksjoner.

Klager er Harstad kommune, som klager med samtykke fra avdelingslederen som er omtalt uten navn i leserinnlegget. Klager mener det fremsettes en rekke påstander som er et angrep på dennes personlige integritet og karakter, og svært belastende for den omtalte avdelingslederen. Klager mener avisen videreformidler påstandene som ukritiske fakta, uten opplysningskontroll. Den omtalte avdelingslederen fikk heller ikke anledning til å svare på påstandene. Videre mener klager at enkelte leserkommentarer er upassende, og burde vært fjernet.

Harstad Tidende avviser ikke at avisen i dette tilfellet gjorde en dårlig jobb. Avisen opplyser at redaksjonen har hatt en grundig, intern gjennomgang av saken. Det er gjort endringer i rutiner og kvalitetskontrollen av avisens debattsider. Tiltakslisten omhandler også rutiner for publiseringer og moderering på avisens Facebook-sider.

Harstad Tidende slår fast at påstandene som ble publisert, er av en slik karakter at de ikke skulle vært publisert anonymt, og uten at den aktuelle lederen fikk anledning til å imøtegå dem. Avisen erkjenner også at de påklagede leserkommentarene burde vært fjernet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var i offentlighetens interesse å få belyst forholdene ved sykehjemmet. Det bør også være stor takhøyde for at ansatte kan ytre seg om kritikkverdige forhold. Utvalget minner imidlertid om at de presseetiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP) også gjelder for meningsytringer som publiseres.

Utvalget mener redaksjonen skulle gjort en selvstendig og kildekritisk opplysningskontroll av beskyldningene pleierne kom med, jf. VVP 3.2. PFU minner også om at det kreves spesiell aktsomhet når opplysningene kommer fra anonyme kilder, og at påstandene i dette tilfellet var personfokuserte.

Den angrepne part er en sentral kilde å sjekke opplysninger mot. I dette tilfellet skulle avisen forelagt beskyldningene for avdelingslederen før publisering, jf. VVP 4.14, som sier at de som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Harstad Tidende kunne således unngått at udokumenterte beskyldninger uten forbehold ble publisert som fakta.

På det omtalte sykehjemmet er det ifølge klager bare én avdelingsleder, og vedkommende var dermed lett gjenkjennelig for mange av avisens lesere. Utvalget skjønner derfor at avdelingslederen opplevde påstandene som svært belastende.

PFU mener beskyldningene i leserinnlegget fra pleierne, burde utløst en større årvåkenhet fra redaksjonens side når det gjaldt leserkommentarene. Utvalget viser til påstander om hersketeknikk og sjikane, og minner om at redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Harstad Tidende har brutt god presseskikk på punktene 3,2, 4.14 og 4.17 i Vær Varsomplakaten.

Oslo, 24. november 2021

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes