Viderefører strenge koronatiltak, ansatte risikerer permittering

Formannskapet i Harstad vi høyst sannsynlig i dag videreføre de strenge smitteverntiltakene til og med 26. mars.

Kommunedirektør i Harstad Hugo Thode Hansen.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter>>

OPPDATERT: Formannskapet vedtok å forlenge restriksjoner. Se møter i opptak her.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen mener det ikke er tvil om at de gjeldende smitteverntiltak, og forslaget om å forlenge smitteverntiltakene, er svært inngripende både for privatpersoner og næringsliv i Harstad kommune.

Smitteverntiltakene får store konsekvenser for privatpersoners livsutfoldelse i det daglige og får store konsekvenser for næringslivet, og da særlig næringslivets inntjeningsgrunnlag og at ansatte risikerer å bli permittert.

Flere politikere stilte seg kritisk til å videreføre kravet om skjenkestopp. Blant annet Eivind Stene (FrP) stilte spørsmål om hvor stor fare det utgjør for smittesituasjonen dersom man får et glass vin eller øl til maten på restaurant.

– Konsekvensene av dette tiltaket begynner å bli store for de som driver restauranter i byen. Derfor håper jeg at vi kan lette på dette nå. De ansatte har god kontroll på smittevern i lokalene, folk sitter med god avstand og man blir bortvist dersom man ikke følger reglene. Derfor ser jeg ikke hvorfor man ikke kan ta et glass vin til maten, sa Stene til formannskapet.

Også varaordfører Espen Ludviksen (Sp) og høyrepolitiker Kjersti Karijord Smørvik stilte seg bak Stenes mening.

– Jeg må stille spørsmål om vi tar for mye i. Det er ikke farligere med fiskesuppe og et glass vin enn det er med en skolebolle og en cola, sa Ludviksen.

Det sier ikke kommuneoverlege Jonas Holte seg enig i.

– Vi har konkrete eksempler på at folk har vært smittet på restauranter, og sett at smitten har spredt seg i større grad på steder der alkohol har vært servert, uten at vi har gått ut med denne informasjonen tidligere. Så jo, det er forskjell på skolebolle og brus kontra fiskesuppe og vin, svarer Holte.

Til tross for at smitteverntiltakene innebærer store konsekvenser for både privatpersoner og næringsliv i kommunen, vurderer kommunedirektøren at den helsemessige nytten av smitteverntiltakene står i forhold til smitteverntiltakenes individuelle og samfunnsmessige konsekvenser.

Skal slå ned smitten

Formålet med smitteverntiltakene er å forebygge og slå ned smitteutbrudd lokalt gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen.

– I lys av den alvorlige smittesituasjonen lokalt, med utbrudd av mutert virus og hvor én av de smittede har ukjent smittevei, mener kommunedirektøren at smitteverntiltakene ikke er for inngripende, påpeker Hansen.

Utover de lettelser som allerede er foreslått i ny midlertidig forskrift, mener kommunedirektøren at ytterligere lettelser på nåværende tidspunkt ikke er tilrådelig.

Kommunedirektøren er imidlertid klar på at smitteverntiltakene bør oppheves eller nedjusteres så snart man har kontroll over det lokale smitteutbruddet. Særlig gjelder dette tiltakene som rammer barn og unge under 20 år.

– På denne bakgrunn vurderer Hansen at de smitteverntiltak som foreslås videreført er nødvendig og forholdsmessig etter en konkret helhetsvurdering. Det er særlig to forhold som han vil kommentere nærmere. Dette gjelder smitteverntiltak som rammer barn og unge under 20 år og smitteverntiltaket som innebærer skjenkestopp for kommunens skjenke- og serveringssteder. Han viser til at deltakelse i idretts- og fritidsaktiviteter har stor betydning for barn og unge i det daglige. For mange barn og unge er fritidsaktiviteter som idrettsaktiviteter, fritidsklubber, med videre viktige mestringsarenaer og møteplasser. Smitteverntiltak, både nasjonalt og lokalt, innebærer at mange barn og unge mister slike sosiale arenaer som er viktig for barns helse og utvikling.

Åpner ikke for barn under 12 år

Kommunedirektøren har vurdert å åpne for at barn under 12 år kan delta på idretts- og fritidsaktiviteter, også med begrensninger i gruppestørrelse. På bakgrunn av en konkret helhetsvurdering har kommunedirektøren heller ikke funnet dette tilrådelig på nåværende tidspunkt. Dette særlig med henvisning til at det lokale utbruddet har beveget seg ned til ungdomsskolenivå, at tidligere utbrudd har innbefattet barn og unge, at kommunen ønsker at barnehager og barneskoler fortsatt skal kunne holdes på gult tiltaksnivå, og at man for å unngå ytterligere smitteutbrudd bør unngå at barn i ulik alder og fra ulike kohorter blandes sammen.

En eventuell smitte på en idretts- eller fritidsaktivitet vil innebære storstilt smittesporing og vil høyst sannsynlig ramme flere barnehager og/eller barneskoler i neste ledd. Deltakelse på idretts- og fritidsaktiviteter vil medføre at hvert enkelt barn får et betydelig høyere antall nærkontakter i sin hverdag.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen understreker imidlertid at lettelser for barn og unges muligheter til å delta på idretts- og fritidsaktiviteter er det som er høyest prioritert så snart smittesituasjonen lokalt ligger til rette for det. Deltakelse innebærer sammenblanding av barn og unge på ulike alderstrinn og fra ulike kohorter.