Nå går alt så meget bedre:

Ledigheten ned med 29 prosent siden mai

Ved utgangen av juni er det nå 5 392 helt ledige i Troms og Finnmark, som gir en ledighet på 4,1 prosent. Ledigheten har dermed sunket med 29 prosent siden mai måned.

NED: Arbeidsledigheten er på vei ned i både Nordland og Troms og Finnmark.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Det er i tillegg 4 855 delvis ledige, noe som utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken. I fjor ved samme tidspunkt var det 2 489 helt ledige og ledighetsprosenten var 1,9. Tall for landet totalt er 4,8 prosent helt ledige og 4,4 prosent delvis ledige.

-Nedgangen i ledighet er som forventet, og det er godt å se at stadig flere ledige får returnere til arbeidsplassen sin, sier Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark.

Ledigheten går jevnt over ned, men er fortsatt på et historisk sett høyt nivå. Blant de store byene i fylket ser vi Tromsø med 1 962 helt ledige og en ledighet på 4,4 prosent, Alta har 446 helt ledige og en ledighet på 4,0 prosent, Harstad har 435 helt ledige som gir en ledighet på 3,4 prosent, mens Sør-Varanger har 305 helt ledige og en ledighet på 5,5 prosent.

Alle næringer

Ledigheten går ned innenfor alle næringer. Samtidig ser vi at mange fortsatt er permittert og at flere virksomheter har gått konkurs, samt at flere bedrifter nå går til oppsigelser. Høyest ledighet finner vi fortsatt innen reiseliv og transport med 1 150 ledige, butikk og salgsarbeid med 601 ledige og serviceyrker med 543 ledige. Likevel er ledigheten den siste måneden redusert kraftig i nettopp disse næringene med nedgang på 35 prosent innen reiseliv og transport, 32 prosent innen butikk og salgsarbeid og 37 prosent innen serviceyrker.

Vi vet at mange bedrifter nå venter i spenning på å se effekten av at Norge fra midten av juli kan ta imot utenlandske turister fra bestemte land. Samtidig er det mange bedrifter og arbeidstakere som fortsatt vil være i en vanskelig situasjon. I år kan det være av særskilt stor betydning om vi velger å feriere i egen landsdel for å hjelpe lokalt næringsliv gjennom sommeren.

For de som er ledige er det viktig å vite at om en fyller vilkårene for dagpenger, kan man få dagpenger under permittering i inntil 26 uker innenfor en 18-månedersperiode. På grunn av koronasituasjonen, er det bestemt at hvis man ved utgangen av juni 2020 har igjen 19 uker eller mindre av perioden med dagpenger under permittering, forlenges perioden med dagpenger til ut oktober måned 2020.

Kristoffersen minner om at de som ikke har fått behandlet sin søknad om dagpenger, eller ikke har fått utbetalt lønnskompensasjon, har mulighet til å søke om forskudd. Oppdatert informasjon om dagpenger og lønnskompensasjon ligger alltid på nav.no.

Samarbeider for ungdom

Blant de helt ledige i fylket er 1 901 personer under 30 år, noe som utgjør 35 prosent av de helt ledige. Av disse har 10,5 prosent grunnskole som høyeste fullførte utdannelse.

-Situasjonen for ungdommene våre i nord er usikker og uavklart. Mange unge er permittert fra en jobb innenfor næringer som nå er hardt rammet. Vi i NAV er svært glade for at vi sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune har fått i stand en unik ungdomsavtale for å sikre utdanning og muligheter til arbeid, forteller Kristoffersen.

I avtalen sikres det at ungdom prioriteres for kartlegging og bruk av arbeidsrettede tiltak. Det legges også vekt på oppfølgingsarbeid. Sentrale mål er at flere skal fullføre videregående opplæring, og at de som ikke er i skole eller jobb sikres god oppfølging.

Det er i tillegg inngått en avtale som gjelder samarbeid om opplæring. Denne avtalen gjelder et samarbeid mellom NAV og Troms og Finnmark fylkeskommune om opplæring for arbeidssøkere fram til de oppnår enkeltfag, fagbrev, kompetansebevis eller fagskoleutdanning.

-Disse avtalene er svært betydningsfulle, og stadfester at fylkeskommunen og NAV nå forener krefter for å sikre vår viktigste ressurs - nemlig ungdommene våre, avslutter Kristoffersen.

Lavest i Nordland

Også i Nordland fortsetter ledigheten å synke. Fylket har nå den laveste arbeidsledigheten i hele landet. Ved utgangen av juni 2020 var det 4 173 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,4 prosent. I mai var arbeidsledigheten 4,9 prosent.

I tillegg til de helt ledige var 4 428 registrert som delvis ledige i Nordland i juni. Det er en nedgang på 1 486 delvis ledige fra utgangen av mai, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 1 871 fra forrige måned.

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 1 749 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 3 179 flere delvis ledige.

I juni 2019 var ledigheten i Nordland på 1,8 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 89 prosent. Vel 30 prosent av nye arbeidssøkere i juni oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.