Dette får vi lokalt

Her er en foreløpig oversikt over forslag til lokale tiltak i statsbudsjettet for 2019, som er lagt fram av regjeringen mandag.

10 millioner kroner foreslås til etablering av toårig fagskole ved Norges brannskole på Fjelldal.  Foto: Hans V. Øye

nyheter>>
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å fortsette etableringen av en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann og redningspersonell. Fagskolen er lokalisert i nåværende Norges brannskole i Tjeldsund kommune.
 • Regjeringen viderefører Kystjegerkommandoens aktivitet i Harstad.
 • Regjeringen foreslår å bruke i underkant av 800 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom, bygg- og anleggsprosjekter i Nordland. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til prosjekter på Evenes flystasjon, i henhold til Stortingets vedtak om å utvikle Evenes som hovedbase for nye maritime patruljefly og som fremskutt base for et mindre antall kampfly. De viktigste prosjektene i 2019 er knyttet til beskyttelse og sikring, infrastruktur, befals- og mannskapsforlegninger, messe, kontorbygg og fornyelse av drivstoffanleggene. 

Millioner til flystasjon på Evenes - og ubåter i Ramsund

Evenes flystasjon og ubåten som er stasjonert i Ramsund, får konkrete bevilgninger i forslaget til statsbudsjett.


 • E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Nordland
  Det er satt av midler til forberedende arbeider på OPS-prosjektet.
 • Rv. 83 Kanebogen – Byskillet, Harstad kommune
  Midlene går til utbygging av strekningen Kanebogen – Byskillet på rv. 83 og tunnel mellom Seljestad og Sama, som del av Bypakke Harstad.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2019. Rittet blir i 2019 arrangert for syvende gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet. Bevilgningen foreslås som tidligere håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.
 • E6 Hålogalandsbrua, Narvik kommune:
  Omfatter 6,4 kilometer ny vei fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges Hålogalandsbrua over Rombaken til Øyjord. I prosjektet inngår også skredsikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik, hvorav 1,1 kilometer legges i tunnel. Anleggsarbeidene startet i 2013. Skredsikringsprosjektet åpnet i september 2015. Det settes av 242 millioner kroner i 2019, av disse forutsettes at 2,3 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.
 • E6 Øyjord, Narvik kommune:
  Det settes av midler til bygging av kontrollstasjon ved E6 på Øyjord.
 • Regjeringen foreslår å gi lån til nytt sykehus i Narvik, med en låneramme på 1,716 millioner 2019-kroner og en bevilgning på 118 millioner kroner i 2019. Nytt sykehus skal erstatte tidligere sykehusbygg og samle tilbudet innen fysisk og psykisk helse og rusbehandling.