Svakeste år siden 2010

Aldri har leverdører av av varer og tjenester til oljeindustrien i Nord-Norge omsatt for så lite.

Seniorrådgiver Tom Steffensen i Kunnskapsparken Bodø presenterte Levert-rapporten for 2016. Områdedirektør Siri Espedal Kindem i Statoil Drift Nord kommenterte den.  Foto: Ivar L. Paulsen

nyheter>>

Leverandørindustrien til petroleumssektoren i Nord-Norge leverte i 2016 varer og tjenester for 3,17 milliarder kroner, en omsetningsreduksjon på 32 prosent fra 2015. Dette er den laveste omsetningen som er registrert siden målingene startet for hele Nord-Norge i 2010. Det var 1 674 årsverk forbundet med leveransene.

Det kommer fram i rapporten "Levert" utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø.

Krevende år

- 2016 ble som ventet et krevende år for leverandørindustrien til petroleumsnæringen. Ikke bare i nord, men i hele landet. Etter vedvarende vekst i nordnorske leveranser frem til 2014, kom nedturen i 2015 – og spådommen for 2016 var ikke lys. Behovet for omstilling og effektivisering i norsk petroleumssektor kombinert med en lav oljepris påvirker naturligvis også leverandørene. Fallet fra 2015 til 2016 ble noe større enn leverandørene selv ventet. Men vi sporer optimisme hos leverandørene, og da særlig i Nordland og Finnmark, skriver Tom Steffensen og Kristian Rydland Antonsen i rapporten.

Også fall i Harstad

Harstad-regionen er en tydelig petroleumsregion, særlig som en følge av Statoil sin store etablering i byen. For leverandørindustrien i regionen har imidlertid leveransene vært fallende over flere år. I 2016 ble det levert for 78,2 millioner kroner, et fall på 16,3 prosent fra 2015. Dette var ca. 5 millioner kroner lavere enn hva forventningene tilsa. Det ble utført drøyt 51 årsverk i regionens leverandørindustri, mot 63 i 2015, hvorav flest hos Aibel. Regionen venter i 2017 leveranser på samme nivå som i 2016.

Stor nedgang

- I løpet av relativt kort tid vil Aasta Hansteen-feltet være på plass utenfor Nordlandskysten. I Finnmark er forventningene og optimismen til stede med tanke på beslutningen Statoil er ventet å ta for Johan Castberg-feltet mot slutten av året vi er inne i. Utlysningen fra Olje- og energidepartementet for 24. konsesjonsrunde er nok en tydelig satsing på Barentshavet. Dette vil skape ringvirkninger på land på kort sikt, og trolig nye funn og utbygginger på lengre sikt. Vi skal likevel ikke skjule den nedgangen som har vært gjennom optimismen vi ser for fremtiden. For nedgangen for nordnorsk leverandørindustri har vært stor, og det har mange bedrifter som har satset tungt mot petroleumsnæringen fått merke, skriver forfatterne.

Hammerfest størst

Som tidligere år er det Hammerfest-regionen som er den største, både målt i omsetning og antall årsverk. Faktisk var omsetningen til Hammerfest-leverandørene nesten like høy som fylkene Nordland og Troms til sammen. Regionen har opplevd et betydelig lavere omsetningsfall enn de øvrige petroleumsregionene i Nord-Norge. Alle de store petroleumsregionene i Nordland og Troms hadde fallende petroleumsomsetning fra 2015 til 2016. Bodø-regionen har den nest høyeste omsetningen, fulgt av Sandnessjøen, Tromsø og Mo i Rana.

Det største fallet, både prosentvis og omsetningsmessig kom i Nordland. Omsetningen forbundet med leveransene ble halvert fra 2015 til 2016. Leveransene i Troms falt med 29,9 prosent, mens Finnmark sto seg best også i 2016, med et leveransefall på 10,3 prosent. Finnmark passerte i 2016 Nordland, som historisk sett har stått for omtrent halvparten av omsetningen forbundet med leveransene til petroleumssektoren i Nord-Norge. I 2016 sto Finnmark for 51 prosent av totalleveransene fra Nord-Norge på 3,17 milliarder kroner, mens Nordland og Troms sto for henholdsvis 34,8 og 14,2 prosent.

Finnmark øker

Totalt utførte leverandørindustrien i Nord-Norge 1 674 årsverk i 2016. Dette er 536 årsverk færre enn i 2015. I Nordland ble sysselsettingen redusert med 50,7 prosent, mens sysselsettingen i Troms ble redusert med 16,8 prosent. Finnmark på sin side økte sysselsettingen med 18,4 prosent, og økningen skyldes utelukkende økt innpendling av arbeidskraft.

Leverandørindustrien i Nordland utførte 540 årsverk i 2016 mot 1 095 i 2015. I Troms ble det utført 438 årsverk mot 527 i 2015, mens Finnmark altså økte fra 588 årsverk i 2015 til 696 årsverk.

Vekst i vente

Den nordnorske leverandørindustrien venter leveranser for 3,48 milliarder kroner i 2017. Dersom forventningene slår til vil det bety en vekst på 9,8 prosent fra 2016. Det er også optimisme å spore for årene som kommer. Samtlige regioner i Finnmark venter vekst i sine leveranser fra 2016 til 2017.

Også i Troms venter alle fire petroleumsregionene vekst fra 2016 til 2017. Den største veksten målt i omsetning er ventet å komme i Tromsø (33,2 millioner kroner), mens den største prosentvise veksten er ventet i Nord-Troms (77 prosent eller 18,5 millioner kroner). Harstad venter vekst på 0,4 prosent. Samlet venter leverandørene i fylket en omsetningsvekst på 11,7 prosent.

I Nordland ventes samlet et omsetningsfall i leveransene på 2,9 prosent. Størst vekst er ventet i Brønnøysund (22,5 millioner kroner) og Bodø (14,7 millioner kroner), mens Sandnessjøen og Mo i Rana venter fall på henholdsvis 39 og 28 millioner kroner, heter det i rapporten fra Kunnskapsparken Bodø.