Meninger:

Et skjebnevalg for nordnorsk landbruk

Landbruk er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, kulturlandskap og levende lokalsamfunn i hele landet.

  Foto: Trond Sandnes

Meninger

Matproduksjonen jordbruket står for, er grunnleggende viktig for et lands beredskap. Evnen for et land til å produsere egen mat er ikke noe å ta lett på, og tro at det bare er å shoppe fra andre deler av verden.

Siden Solbergregjeringen tiltrådte i 2013 er 50.000 landbrukseiendommer i Norge fraflyttet, viser fersk statistikk fra SSB. Og enda mere alvorlig, så står det nordnorske landbruket og Troms-landbruket overfor ei skjebnetid. Det handler om generasjonsskifte, investeringsbehov, inntekt og mere til. Kanskje har det aldri hastet mer med å få på plass en landbrukspolitikk som gir framtidstro, norsk matproduksjon og levelige vilkår for de som satser på landbruk. Vårens bondeopprør engasjerte mange, mens det i valgkampen har vært stille fra mange om landbrukets framtid. For Senterpartiet og meg er landbruket en del av framtida vi skal satse på, men det må skje nå. Den 14. september kan det være for seint. Noe av det som er viktig for Sp:

En inntekt å leve av

Sp vil ha en forpliktende og tidfestet plan for økonomisk jamstelling av jordbruket og andre yrkesgrupper skal ha en tidshorisont på 4-6 år. Tettingen av inntektsgap må skje på en måte som samtidig sikrer at de andre målene for jordbrukspolitikken, som for eksempel jordbruk i hele landet og mangfoldet av gårdsstørrelser, blir nådd.

Utarbeide opptrappingsplan

Det må utarbeide en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser. Sp foreslår at det skal settes mål om en selvforsyningsgrad, korrigert for import av fôr, for norske jordbruksmatvarer på 50 pst. innen utløpet av 2026.

Videreutvikle velferdsordningene

Sp vil videreutvikle velferdsordningene for jordbruket, og legge fram egen plan om dette i forbindelse med neste års jordbruksoppgjør. Spesielt er det viktig med gode ordninger for avløsing ved ferie, sykdom og fødsel. Sp vil også ha økt fokus på bønders psykiske helse.

Opprette investeringspakke

Vi vil opprette investeringspakke og opptrappingsplan for fornying av båsfjøs i statsbudsjettet for 2022, som sikrer at det vedtatte løsdriftskravet i storfeholdet kan innfris innen 2034. Investeringsprogrammet skal sikre klimavennlig fornying av båsfjøs, produksjon på norske naturressurser og økt beitebruk. Sp foreslår å sette av 400 mill. ekstra til investeringsstøtte i 2021. Investeringspakken skal innrettes slik at kravene i denne ikke virker strukturdrivende.

Ny rovviltpolitikk

Sp vil innføre en ny rovviltpolitikk som tar større hensyn til beitebruk, landbruk og tamreindrift.

Styrke tollvernet

Vi vil styrke tollvernet. For å utvikle norsk matproduksjon, og sikre norske bønder en inntektsutvikling på linje med andre grupper, må importvernet styrkes. En forutsetning for å kunne nå mange av de jordbrukspolitiske målene er et effektivt importvern. Sp vil gå inn for å bruke tollvernet maksimalt blant annet gjennom valg mellom prosenttoll- og kronetoll. I tillegg må RÅK-ordningen styrkes og videreutvikles. Nye handelsavtaler som svekker importvernet og rammevilkårene for den nasjonale landbruksproduksjonen skal ikke inngås.

Styrke matvareberedskapen og sikre mattryggheten i Norge

Sp vil styrke landets matvareberedskap. Mat og nok tilgang til mat er en sentral del av et lands beredskap. Det er uetisk å basere nasjonal beredskap på å kjøpe mat fra fattigere land ved en krise. Sp vil starte etableringen av beredskapslagring av matkorn i løpet av 2022. Vi vil sikre Norges befolkning ren og trygg mat. Pandemiens tidsalder tar absolutt Norges matvaresikkerhet inn i en ukjent framtid og i denne utredningen kunne man ha kommet inn på̊ både utfordringer i et globalt perspektiv og lokalt. Norge har en unik plante- og dyrehelse med lite bruk av antibiotika og plantevernmidler som danner grunnlaget for produksjon av trygg, ren mat.

Øke etterspørselen etter norsk mat

Vi må føre en aktiv politikk for å øke etterspørselen av lokalmat og andre norske matskatter, bl.a. gjennom en satsing på bærekraftig reiseliv og å styrke innkjøpspolitikken i stat og kommuner.

Gjøre endringer for skatter og avgifter

Sp vil bruke endringer i skatter og avgifter aktivt for å styrke lønnsomheten i landbruket. Sp vil ikke innføre CO2-avgift på biologiske prosesser. Partiet vil derimot foreslå tiltak og virkemidler som bidrar til å følge opp klimaavtalen mellom staten og jordbruket, uten at dette svekker norsk matproduksjon på norske ressurser og jordbrukets inntekter slik Stortinget har forutsatt.

Strukturtiltak

Vi vil gjennomføre de strukturtiltak som ligger i jordbrukets krav. Partiet vil bidra til å justere og senke kvotetakene for melkeproduksjonen til et nivå som er tilpasset norsk natur, geografi og ressursgrunnlag og landbruk i hele landet. De som har tilpasset seg dagens høye nivå, kan beholde kvotene eller selge overskytende kvoter tilbake til staten til avtalt pris.

Sikre rett tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret

Sp vil sikre rett tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret- Sp støtter kravet om at det må på plass en mere realistisk måte å måle inntekt på. Det er viktig at vi kan måle inntektsnivå og ikke bare inntektsutvikling. Samt hvilke kostnader som skal tas med i regnestykket. Enighet om grunnlagsmaterialet fra budsjettnemda er en forutsetning for den norske modellen med årlige jordbruksoppgjør, der faglagene forhandler med staten om økonomisk ramme, struktur og innretning på virkemidler og ordninger for tilskuddsordninger for landbruket.