MENINGER:

Hva er likestillingsstatus i Harstad på årets kvinnedag?

8. mars markerer hele verden den Internasjonale kvinnedagen som ble opprettet av FN i 1975. Gratulerer med dagen!

Fra 8. marstoget i Harstad i 2019.  Foto: Håkon Wikan

Meninger

FNs bærekraftsmål nr. 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Alle FNs bærekraftmål inneholder en styrking av jenter og kvinners stilling i samfunnet. Målet er et samfunn der likestilling mellom kjønnene skal prege hverdagslivet!

Likestilling er definert som at "kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder". Og hva er likestillingsstatusen i verden, i Norge og her i Harstad på årets kvinnedag?

Likestilling handler om rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og samfunnet. Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan.

Kvinner har opplevd historisk tilbakegang i rettigheter under dages regjering. SV vil styrke kvinners abortrettigheter og fjerne nemdene.

Norge er regnet som verdens beste «likestillingsland»- her har vi formell likestilling gjennom likestilling- og diskrimineringsloven, men den reelle likestilling har en veg å gå. Vi må fortsatt kjempe for frihet til å bestemme over egen kropp, et likestilt arbeidsliv trygg barselomsorg og innføring av samtykke lov. Enda er det slik at kun 10% av kvinnene har topplederjobbene.

Vår næringsminister Iselin Nybø sier det slik: "Det er fortsatt langt igjen før vi oppnår kjønnsbalanse i toppledelsen i norsk næringsliv". Og hva vi regjeringen gjøre med det tro? Likestillingsbarometeret har i lang tid vist at Kvinnelønna er 80 % av det en mann tjener. Nasjonalt som lokalt er det flest kvinner som jobber deltid og i midlertidige stillinger. Det er arbeidsplasser innen helse-sosialsektoren, barnehage og skole, som også er preget av et høgst sykefravær. Hvorfor er det sånn tro?

Også kvinner trenger ei lønn å leve av!

Norge er preget av en sentraliseringsbølge. En bølge som er farlig for kvinnehelsa. Nedlegging av lokalsykehus og fødestuer er dagens politikk. En trygg barselomsorg og føde tilbud til kvinner i hele landet må komme på plass!

Internasjonalt er verden preget av uro og krig, hvor voldtekt av kvinnene brukes som våpen. FN melder om at hver 3. kvinne på verdensbasis utsettes for vold. Dersom du går til Plan Internasjonal kan du nylig se bilder av 11 årsgamle jenter som giftes bort til eldre menn, som betyr et fravær av en barndom, ungdom og et liv i frihet som tas bort fra denne lille jenta. Vårt mediabilde viser at i India er det tryggere å være ku enn kvinne.

Som verdensbildet viser har vi en lang veg å gå for at alle skal få en hverdag med økonomisk, politisk og sosial likestilling, en reell likestilling! Derfor er den Internasjonale Kvinnedagen fortsatt nødvendig å markere. Det er viktig at alle politiske parti og organisasjoner setter likestilling på dagsorden og jobber mot et likestilt samfunn, der alle uavhengig av kjønn, etnisitet og religion gis samme rettigheter og muligheter. Så vel Internasjonalt, nasjonalt og som lokalt.

Om kvinners verneplikt og innkjøp av tamponger, ga tidligere Justisminister Per Willy Amundsen (FrP) uttrykk for at behov for tamponger gjør kvinner uegnet i forsvaret. FrPs mann er her utsatt for kunnskapsløshet.

Heldigvis viser årets stortingsvalglister at de fleste partier topper kvinner på sine lister. Dette lover godt for at de vedtak som fremmes gjøres i et likestillingsperspektiv.

Så gratulerer vi Maren Lundby som i tillegg til å jobbet fram rettigheten til å hoppe i Storbakke i verdensmesterskapet- også tok gull! Det umulige kan bli mulig!

Kvinner har flere slag å kjempe og det er en samfunnssak!

Gratulerer med dagen!